Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ > สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง) (INTP352)
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 STON08-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-40 0 ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STON08-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-50 0 ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STON08-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-60 0 ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STON08-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-70 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON08-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON8-80 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-40 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-50 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-60 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-70 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-80 0 ชิ้น 160.00 - 160.00
11 STON10-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-90 0 ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STON10-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON10-100 0 ชิ้น 195.00 - 195.00
11 STON13-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-40 0 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-50 0 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-60 0 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-70 29 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STON13-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-80 30 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STON13-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-90 30 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STON13-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-100 30 ชิ้น 200.00 - 200.00
11 STON13-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-110 31 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STON13-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON13-120 29 ชิ้น 240.00 - 240.00
11 STON16-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-050 10 ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-60 9 ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-70 25 ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-80 26 ชิ้น 215.00 - 215.00
11 STON16-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-90 26 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 STON16-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-100 26 ชิ้น 255.00 - 255.00
11 STON16-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-110 30 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STON16-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON16-120 26 ชิ้น 300.00 - 300.00
11 STON20-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-60 10 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-70 15 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-80 30 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-90 30 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-100 27 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STON20-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-110 30 ชิ้น 335.00 - 335.00
11 STON20-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-120 30 ชิ้น 335.00 - 335.00
11 STON20-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-130 28 ชิ้น 405.00 - 405.00
11 STON20-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON20-140 30 ชิ้น 405.00 - 405.00
11 STON25-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-70 15 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-80 30 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-90 30 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-100 16 ชิ้น 365.00 - 365.00
11 STON25-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-110 30 ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STON25-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-120 28 ชิ้น 425.00 - 425.00
11 STON25-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-130 30 ชิ้น 505.00 - 505.00
11 STON25-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STON25-140 30 ชิ้น 505.00 - 505.00
11 STPN08-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-40 0 ชิ้น 90.00 - 90.00
11 STPN08-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-50 0 ชิ้น 90.00 - 90.00
11 STPN08-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-60 0 ชิ้น 90.00 - 90.00
11 STPN08-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-70 0 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN08-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN8-80 0 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-40 22 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-50 0 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-60 0 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-70 0 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-80 0 ชิ้น 110.00 - 110.00
11 STPN10-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-90 0 ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STPN10-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN10-100 0 ชิ้น 130.00 - 130.00
11 STPN13-040 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-40 0 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-50 0 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-60 0 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-70 29 ชิ้น 125.00 - 125.00
11 STPN13-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-80 17 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STPN13-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-90 30 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STPN13-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-100 30 ชิ้น 150.00 - 150.00
11 STPN13-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-110 28 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STPN13-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN13-120 29 ชิ้น 175.00 - 175.00
11 STPN16-050 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-050 7 ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-60 11 ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-70 13 ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-80 24 ชิ้น 155.00 - 155.00
11 STPN16-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-90 13 ชิ้น 190.00 - 190.00
11 STPN16-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-100 22 ชิ้น 190.00 - 190.00
11 STPN16-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-110 30 ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STPN16-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN16-120 20 ชิ้น 230.00 - 230.00
11 STPN20-060 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-60 5 ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-70 9 ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-80 22 ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-90 20 ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-100 26 ชิ้น 210.00 - 210.00
11 STPN20-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-110 8 ชิ้น 250.00 - 250.00
11 STPN20-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN20-120 23 ชิ้น 250.00 - 250.00
11 STPN25-070 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-70 15 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-080 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-80 20 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-090 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-90 13 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-100 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-100 22 ชิ้น 270.00 - 270.00
11 STPN25-110 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-110 26 ชิ้น 320.00 - 320.00
11 STPN25-120 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-120 5 ชิ้น 320.00 - 320.00
11 STPN25-130 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-130 30 ชิ้น 385.00 - 385.00
11 STPN25-140 สตริปเปอร์ไกด์พิน(แบบตรง)STPN25-140 21 ชิ้น 385.00 - 385.00
สตริปเปอร์ไกด์พิน : (แบบตรง) INTP352